วันอังคาร, 29 กรกฎาคม 2551 13:12

โครงการโดยสังเขป

ข้อมูลทั่วไป

ปีที่ก่อตั้งมูลนิธิฯ                                   พ.ศ. 2516

ประธานมูลนิธิฯ / ผู้ก่อตั้ง                      บาทหลวง โจเซฟ เอช ไมเออร์

รองประธานฯ และผู้ร่วมก่อตั้ง               ซิสเตอร์ มาลินี ฉันทวโรดม

ผู้อำนวยการบริหาร                               นางอุษณีย์ จันทร์เงิน

จำนวนบุคคลากร                                  302  คน

พื้นที่ดำเนินงาน                                    ชุมชนแออัดยากจนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กว่า 30 แห่ง  หมู่บ้านชาวมอแกนในภาคใต้ตอนกลาง

25 หมู่บ้าน และชุมชนมอแกน  เกาะเหลา จังหวัดระนอง

Mercy Children

ศูนย์เมอร์ซี่

 • เป็นบ้านและครอบครัวของเรา ดูแลเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกละเมิด กว่า 180 คน
 • ภายในบริเวณศูนย์เมอร์ซี่ มีบ้านพักสำหรับเด็กที่ติดเชื้อ HIV / AIDS
 • เป็นสถานพักฟื้นผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ HIV/AIDS
 • เป็นที่ตั้งศูนย์เด็กปฐมวัยแห่งใหญ่ที่สุดในจำนวน 21 แห่ง ของมูลนิธิฯ
 • เป็นที่ตั้งโรงเรียนยานุส คอร์ซัคแห่งเอเชียอาคเนย์ ดำเนินการเรียนการสอนสำหรับเด็กเร่ร่อน
 • เป็นที่ตั้งศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก
 • เป็นที่ตั้งสำนักงานส่วนกลางของมูลนิธิฯ
 • เป็นศูนย์ Drop-in ให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV / AIDS  ช่วยเด็กในสภาวะยากลำบาก และผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

โครงการของมูลนิธิฯ

I    งานช่วยเหลือเด็ก

 

Mercy Centre Boys

 • สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า จำนวน   4  แห่ง
 • บ้านพักฉุกเฉินสำหรับเด็ก
 • บ้านแม่และเด็กติดเชื้อ
 • บ้านแรกรับสำหรับเด็กที่จะเข้าพักอยู่ในศูนย์เมอร์ซี่ หรือ เด็กที่เตรียมกลับคืนสู่ครอบครัว หรือที่เตรียมส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น

 

งานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและงานปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็ก

 • ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง ให้คำปรึกษาต่างๆ แก่เด็กเร่ร่อน
 • ช่วยเป็นธุระในการขอรับเอกสารรับรองการเกิด (สูติบัตร) ให้กับเด็กที่โยกย้ายถิ่นฐาน เด็กยากจนในเมือง

II     งานด้านการศึกษา

 

Mercy Preschool Children

 • ศูนย์เด็กปฐมวัย 25 แห่งในชุมชนยากจนที่สุดในกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์เด็กปฐมวัยมอแกน ที่เกาะเหลา จังหวัดระนอง เน้นเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ 3 – 6 ปี จำนวนกว่า 3000 คน สำหรับเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษา ดำเนินการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  นอกจากความพร้อมด้านการอ่าน การเขียน ทักษะด้านภาษา ขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทย การร้องเพลง กีฬาและศิลปะ ศูนย์ฯของเราเน้นพัฒนาการองค์รวม โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ
 • โรงเรียนยานุส คอร์ซัค แห่งเอเชียอาคเนย์ มีเป้าหมาย

1) การเรียนการสอนตามอัธยาศัยสำหรับเด็กเร่ร่อน

2) โครงการการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับเด็กยากจนในระดับอุดมศึกษา 

3)การสอนศิลปะแขนงต่างๆสำหรับเด็กบ้านเมอร์ซี่ทุกคน

4) การศึกษาผู้ใหญ่ สำหรับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ และผู้สนใจจากชุมชน

 • โครงการทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจนในกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 500 ทุน เพื่อให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง
 • โครงการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนชาวมอแกน จำนวนกว่า 500 ทุน เพื่อให้ได้รับการศึกษาชั้นสูงสุดเท่าที่เขาสามารถเรียนได้
 • โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กยากจนที่มีทักษะและผลการเรียนดีเด่น ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ปัจจุบัน มูลนิธิฯ กำลังให้การสนับสนุนเด็กบ้านเมอร์ซี่และเด็กจากชุมชน ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยนานาชาติและระดับมหาวิทยาลัยในต่าง ประเทศจำนวน  11 คน

III โครงการรณรงค์ต่อต้านโรดเอดส์

Mercy Hospice

ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อ (ศูนย์แห่งความหวังและที่พักพิง)

 • เราเป็นศูนย์พักฟื้นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครที่ให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ปัจจุบันเป็นศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย ขนาด 30 เตียง เราดูแลผู้ป่วย กว่า 100 คน ในแต่ละปี
 • บริการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ให้การศึกษา และคำปรึกษาชี้แนะ สำหรับครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการสงเคราะห์ครอบครัว

บ้านแม่และเด็กติดเชื้อ

 • ปัจจุบันดูแลเด็กติดเชื้อจากแม่จำนวนกว่า  60 คน และ มูลนิธิฯ ได้รับเด็กเข้าอยู่ในความดูแลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • เน้นการดูแลเด็กให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีศักดิ์ศรี
 • เด็กทุกคนได้ไปโรงเรียน และ ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆตามปกติ ทั้งในบ้านเมอร์ซี่ และในชุมชน

โครงการเยี่ยมบ้าน

 • เรามีทีมเยี่ยมบ้าน ทำงานเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อที่บ้าน กว่า  600 คน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้กำลังใจทั้งแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ให้เขามีความเข้มแข็งและเป็นสมาชิกที่มีศักยภาพต่อครอบครัวและชุมชน

การให้การศึกษา ความรู้และการรณรงค์ต่อสู้กับโรคเอดส์

 • มูลนิธิฯ มีเป้าหมายให้ความรู้และการอบรมด้านเอดส์สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำนวน  10000  คน ในแต่ละปี
 • กลุ่มเป้าหมายได้แก่ โรงเรียน สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนที่มีกลุ่มเสี่ยง
 • เป็นตัวแทนเรียกร้องสิทธิ์ของผู้ป่วยติดเชื้อที่ยากจนและการได้รับบริการฟรีจากภาครัฐด้านยารักษาโรค

 

IV งานบริการชุมชน

Community

 • ด้านที่อยู่อาศัย  ช่วยซ่อมแซม และสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยากจน ที่ไม่มีครอบครัวดูแล รวมทั้งช่วยสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนแออัดเมื่อประสบอัคคีภัย  นับแต่วันเริ่มก่อตั้ง มูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือสร้างที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 10000 หน่วย
 • ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มูลนิธิฯ ให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างผู้นำชุมชนและการให้การศึกษาเพิ่มพูนทักษะความรู้ในรูปแบต่างๆ  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ในกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเคหะแห่งชาติ การท่าเรือแห่งปะเทศไทย และหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ
 • ด้านกีฬาต้านยาเสพติด  สนับสนุนการก่อสร้างและบำรุงรักษาลานกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชนแออัดต่างๆ
 • ด้านการลงทุนประกอบอาชีพสำหรับคนยากจน สนับสนุนเงินยืมดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งเงินยืมสำหรับกรณีฉุกเฉิน
 • กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแม่บ้านร่วมใจ  ช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการเงินให้กับแม่บ้านยากจนในชุมชนคลองเตย
 • กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนในชุมชนแออัด  มูลนิธิฯ ช่วยชาวชุมชนที่ประสบอัคคีภัยในการก่อตั้งกลุ่ม เพื่อรักษาสิทธิในการอาศัยอยู่ในชุมชน และเพื่อให้สามารถทำงานเป็นกลุ่ม และเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
 • ช่วยเหลือผู้พิการ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และ การขอรับผลประโยชน์ตามสิทธิทางกฎหมาย
 • ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เช่น ไฟไหม้ ภาวะฉุกเฉินในครอบครัว
 • สนับสนุนการก่อตั้งสหกรณ์เคหะสถานชุมชนคลองเตย เพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน การทำงานเป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลไกของสหกรณ์
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนหลังประสบอุบัติภัยสึนามิ  ในจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูล จำนวน 25 หมู่บ้านและโครงการฟื้นวิถีชุมชนมอแกน เกาะเหลา จังหวัดระนอง

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ

ในการเสริมศักยภาพการทำงานช่วยเหลือคนยากจนให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม สูงสุด มูลนิธิฯ ทำงานประสานความร่วมมือและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ทั้งในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงทรัพยากรมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ต่างๆ  โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และองค์กรชุมชนต่างๆ  ความช่วยเหลือทั้งที่มูลนิธิฯมอบให้และที่ได้รับ จากการประสานความร่วมมือนี้ จึงเป็นพลังส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือ และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนอย่างแท้จริง  หน่วยงานที่มูลนิธิฯ ประสานความร่วมมือข้างต้น มีรายชื่อต่อไปนี้

งานปกป้องคุ้มครองและจัดหาที่อยู่อาศัยแก่เด็ก

 • มูลนิธิฯ เป็นสมาชิกของเครือข่ายองค์กรช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน โดยการประสานทรัพยากร การประสานงานและแบ่งปันประสบการการทำงานร่วมกัน
 • สถานีตำรวจนครบาล กว่า 80 แห่ง ทำงานโดยตรงกับทีมงานศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก ของมูลนิธิฯ ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็ก
 • มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในโครงการฝึกอบรมภาคสนามประจำปี สำหรับนักเรียนนายร้อย เกี่ยวกับงานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน
 • ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการช่วยเหลือเด็ก โดยมูลนิธิฯ จัดเจ้าหน้าที่ไปประจำที่กระทรวง เพื่อตอบรับโทรศัพท์สายด่วนช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดเป็นประจำทุกสัปดาห์
 • ร่วมมือกับวัดสะพาน เขตคลองเตย ในการอบรมจริยธรรมให้กับเด็กๆที่นับถือพุทธศาสนาที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ
 • ร่วมมือกับโบสถ์พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี และองค์กรคาทอลิกต่างๆ ในการสอนคำสอน การสวดภาวนา และอบรมจริยธรรมให้กับเด็กเมอร์ซี่ที่นับถือศาสนาคาทอลิก

ด้านการศึกษา

 • ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบสามัญและระบบการศึกษานอกโรงเรียน
 • ประสานงานกับกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเรียนการสอนในศูนย์เด็กปฐมวัย  25  แห่ง รวมทั้งบริการนมสดสำหรับเด็กๆให้ได้ดื่มนมทุกวันที่เปิดเรียน และงบสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับค่าเงินเดือนครูผู้สอน
 • มูลนิธิฯ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการให้คำชี้แนะ  ฝึกอบรมผู้นำในพื้นที่ ที่มีศูนย์เด็กปฐมวัยของมูลนิธิฯดำเนินการอยู่
 • ร่วมกับเครือข่ายกองทุนเพื่อการศึกษา จังหวัดพังงา-ภูเก็ต ในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนขาวมอแกนและเด็กยากจนในพื้นที่
 • ร่วมกับสถาบันการศึกษานานาชาติในต่างประเทศ  มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนที่มีทักษะและผลการเรียนดีเด่น ไปศึกษาในต่างประเทศ และในทางกลับกัน มูลนิธิฯ รับวิทยากร ครูผู้สอน และเด็กนักเรียนจากสถาบันดังกล่าวจากต่างประเทศ ที่มีผลการเรียนดี มาทำงานอาสาสมัครที่ศูนย์เมอร์ซี่

ด้านการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์

 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข
 • ร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐ ในการรับผู้ป่วยติดเชื้ออนาถา เข้ามาดูแลในศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย
 • สถาบันบำราชนราดุลและโรงพยาบาลต่างๆ ในการจัดจ่ายยาพร้อมทั้งการตรวจในห้องทดลองให้กับเด็กติดเชื้อในความดูแลของ มูลนิธิฯ รวมทั้งรับเด็กเข้ารักษาพยาบาลเป็นคนไข้ใน เมื่อเด็กๆต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์
 • ร่วมกับวัดสะพาน เขตคลองเตย ในการจัดพระภิกษุให้คำชี้แนะผู้ป่วยและการณาปนกิจเมื่อมีผู้ป่วยเสียชีวิต
 • ร่วมกับเครือข่ายองค์กรด้านเอดส์ ในการรณรงค์และเรียกร้องสิทธิให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ
 • ริเริ่มและสนับสนุนเครือข่ายคนทำงานด้านเด็ก  ในงานรณรงค์ สื่อสาร และการจัดทำโครงการต่างๆสำหรับเด็ก

ด้านบริการชุมชน

 • การเคหะแห่งชาติ
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแม่บ้านร่วมใจ มีเครือข่ายประสานงานกับองค์กรชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพมหานคร
 • เครือข่ายหมู่บ้านพึ่งตนเองชายฝั่งอันดามัน