การให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์

ภารกิจ ลดอัตราการติดเชื้อและเพิ่มความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  HIV / AIDS

เป้าหมาย ให้ความรู้และตระหนักถึงพิษภัย  โอกาสของการติดเชื้อและการป้องกันโรคเอดส์ แก่กลุ่มวัยรุ่น  คนงานโรงงานอุตสาหกรรม และคนยากจนที่ขาดโอกาสรับรู้เกี่ยวกับ  HIV / AIDS   รวมทั้งเสริมความรู้และสร้างทักษะในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ให้กับครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้ติดเชื้อ

พื้นที่ดำเนินงาน กรุงเทพมหานคร

กลวิธีในการทำงาน จัดการอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา และในชุมชน โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ มีกรณีศึกษา การบรรยาย การสัมมนาย่อย เกมส์เพิ่มความรู้และสร้างทัศนะคติ มีช่วงเวลาสำหรับคำถาม คำตอบ โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมและน่าสนใจสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง  ทีมจัดกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเอง อย่างน้อย  1  คน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้ารับการอบรม  มูลนิธิฯ จะติดตามและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบทดสอบ สัมภาษณ์ และการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมครั้งต่อๆไป

กลุ่มเป้าหมาย

  1. 1. เยาวชน ซึ่งได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เยาวชนในสถานสงเคราะห์และสถานพินิจ เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ และในชุมชน
  2. 2. เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ  ผู้นำชุมชน ครูผู้สอนในศูนย์เด็กปฐมวัยของมูลนิธิฯ
  3. 3. พ่อแม่ ผู้ปกครองและครอบครัวของเด็กในศูนย์เด็กปฐมวัย  25  แห่ง ของมูลนิธิฯ

จำนวนเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม

เยาวชนชายหญิงและผู้ใหญ่ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  จำนวน  11,000  คน ต่อปี

ความเป็นมาของโครงการ

ทันทีที่เริ่มก่อตั้ง  มูลนิธิฯ  ได้เน้นความสำคัญของการให้ความรู้เสริมทักษะต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายที่ มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เขาสามารถดูแลตนเองและครอบครัว ต่อมาเมื่อมีการดำเนินงานศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อ ในปี พ.ศ.  2536  มูลนิธิฯ จึงได้จัดการอบรมอย่างเป็นระบบ และ ผนวกกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์

Related Photo Gallery: World AIDS Day at Mercy Centre 

Related Mercy Centre HIV/AIDS Programs:

Mothers' and Children's Home
Home-based Care
Bridge-of-Hope Caring Centre